A cova do lobo

O lugar onde as árbores soñan con ser paxaros


Deixar un comentario

O fío de ar e auga

Horizonte, de Carlos Egio

Horizonte, de Carlos Egio

Todo comezou con esa liña difusa que separa o mar do ceo. E semella que todo rematará con esa mesma pincelada que pasa desapercibida, sempre oculta tras solpores e amenceres, tras a inmensidade das augas e a profundidade do ceo.

Porén aí está a clave. Esa é a chave que aparece sempre nos momentos máis insospeitados, sen avisar, cando creo que está todo perdido, sobre todo eu mesma. Unha Alicia esquecida, espida e soa no País das Marabillas.

E xusto cando me vexo atrapada entre os brazos desas vellas árbores que non me deixan ver máis que a súa retorta e verde realidade, volven eses azuis que se converten en grises ata desaparecer engulidos polo lume, polo baleiro. Polos meus ollos de terra.

Ás veces sinto que son como ese fío en aparencia insignificante: ninguén se decata da súa presencia, mais a súa ausencia significa que o sol e a lúa non poderán atoparse nunca máis.

A nada e o todo. A inmensidade e a minucia. O infinito e o limitado. Noto como todas as contradicións caen sobre os meus ombreiros coma unha tormenta que anuncia, ansiosa, o final do verán. As incongruencias apodéranse do meu ser ata conseguir que o meu orde estea no caos.

Entón, sen querer nin poder fuxir de min mesma, póñome a vagar entre as brumas do clarexar e as brétemas do escurecer, retorcéndome entre as liñas invisibles que crean as pingas cando non están conformes nin coa calor nin co frío. Camiños que forman unha arañeira que apegan os pensamentos e os desexos. E no centro eu disposta a engulilos. Ou eles comeranme a min? Araña que se agocha tras as follas.

Pecho os ollos e o negro torna azul. A noite vólvese morada e a raia retorna ao meu carón, coma unha constante, coma un latexo. O meu suspiro de alivio, ese que se leva as angustias que se anoan na gorxa.

Deslizo os meus pés descalzos sobre ela. O seu tacto frío, húmido, percorre a miña pel. Estendo os meus brazos disposta a convertelos en ás. Déixome caer ata sentar cos pés cara o ar e a cabeza baixo a auga, e a miña plumaxe cae converténdose en estrelas e as ilusións disólvense entre as escamas dos peixes.

E por fin volvo ser eu. A do comezo, a do final. Recupero as miñas caras, aos meus anaquiños da alma. Róldanme de novo os seres que, coma pingas de auga, habitan o País das Nubes. As meigas envolvidas en paxaros regresan para murmurarme sorrisos a botarme miradas de feitizos. As fadas dos soños rouban outra vez pesadelos a pesares das súas ás rotas. E xunto aos medos, tomo café mentres tecemos bufandas de arañeiras.

Porque alí, na liña que separa o ceo de mar estaba o mundo ao que podo fuxir cando camiño polas rúas, cando dou voltas entre as sabas, cando miro a través das pingas que caen pola ventá. Alí é onde ela son máis libre. Porque alí non existe o imposible…

Advertisements


Deixar un comentario

Los sueños en la mano

Soñando con Botero

“Soñando con Botero”
Fotografía de Carlos Egio.

Le pegó una bofetada. Le dejó la huella encarnada de su diminuta mano para recordarle las estrellas de las que tanto hablaba. No le gustaban las mentiras y mucho menos si salían de su boca. Con los sueños no se juega. Y él sabía que algunos, por mucho que se empeñase, sólo se cumplirían para los niños ricos que vivían en el centro de la ciudad.

Y hacia allí se dirigía corriendo a la velocidad que le permitían sus pequeñas piernas. Tenía que ver al gigante. Era el único que lo entendía. Cuando llegó, escaló hasta su enorme mano. Allí se sentía seguro. Estaba convencido de que al amparo de su sombra se volvía invisible, imperceptible para las miradas apuradas que caminaban de un lado a otro.

Suspirando le confesó que no le debería haber contado a ella sus encuentros con la maldita luciérnaga. Todas las noches ese molesto bicho se enredaba en su cabello y chocaba con insistencia contra su cara, sus orejas… Incluso estaba seguro de que se reía de él cada vez que intentaba, con poco éxito, aplastarla o espantarla. Si, dirían que estaba loco, pero juraría que sentía sus carcajadas.

“¿Por qué no vas con ella?”, le murmuraron los descomunales labios. Lo miró con sorpresa y, por primera vez desde que se encontraron, con desconfianza. No entendía cómo de su boca podían salir con tanta firmeza las palabras inseguras que ella misma le había soltado, aunque terminando la frase con un: en lugar de querer matarla. Aunque lo había dicho mirando al suelo, lo había soltado con la certeza de quien le advierte que está destruyendo un sueño.

Molesto, apoyó la cabeza en sus duros dedos y dejó que las horas pasasen al ritmo de los que cruzaban la plaza con tanta prisa. “Eres un cabezota”. Ahí estaba, tan tranquila, posada en su nariz. La observó con el cejo tan arrugado que parecía que sus ojos se convertirían en uno. Cuando estaba a punto de lograrlo se separaron de nuevo. ¿Desde cuándo un bicho parecía una niña descalza y llena de barro? Aun así ahí estaba brillando como las farolas que acababan de encender.

Le devolvió la mirada en una mezcla de aburrimiento y reproche. Vio como estiraba dos largas alas tan deshilachadas como la ropa que él llevaba. “¿Te quedas?” Su tono era tan apremiante que no le quedó otra que ir detrás como si fuese una orden, mientras Botero, cómplice, dibujaba una ligera sonrisa.

– ¿A dónde vamos?

“Al lugar donde van los niños perdidos”. Empezó a reír. De cada carcajada brotaban luces de colores que lo hipnotizaban. Antes de que pudiese aferrarse a la tierra, sus pies ya estaban flotando torpemente.

Dejaron atrás la ciudad y cualquier señal de vida humana. Bajo ellos la selva les impedía ver la tierra. Pero no les hacía falta porque las hojas reflejaban la luz de las estrellas en verdes imposibles, creando caminos en el aire. La luciérnaga descendió despacio, mas él empezó a dar volteretas hasta que, mareado, chocó contra un suelo de musgo, helechos y hojas.

– ¿Nos espera Pedro?

“Pensé que habías dicho que los niños como tú no podían verlo”, sonrió traviesa. Bajó la cabeza avergonzado. “Quizás, puede, a lo mejor… Se arreglas el enredo, otra noche puedas verlo”.

– No sé cómo hacerlo…

Comenzó a reír y dirigió su mirada hacia unas diminutas flores blancas que había a su alrededor. “Son lirios, como yo. Son mágicas”. Su mirada reflejaba la complicidad de quienes hacen travesuras juntos. “Permiten soñar a quien se atreve. Llevan más allá de cada mundo a los viajeros que son incapaces de perder la ilusión, la imaginación… Crean alas, manejan los vientos a favor de los que vuelan lejos con ellas…. Quién sabe… Quizás, a lo mejor… Podrías devolverle sus sueños extraviados.”

No lo pensó dos veces. Con cuidado cortó solo una y sintió cómo su madre recuperaba una sonrisa que había desaparecido hacía mucho tiempo… Cuando la flor se desprendió del tallo despertó en la mano del gigante. “Sueños…” pensó con pesar hasta que vio, atrapado entre sus dedos, al lirio. Corrió a casa, junto a su madre, mientras Pedro y una pequeña hada revoltosa vigilaban cada uno de sus pasos.


Deixar un comentario

Os soños na man

Soñando con Botero

“Soñando con Botero”.
Fotografía de Carlos Egio

Pegoulle unha labazada. Deixoulle a mancha encarnada da súa diminuta man coma se fose o recordatorio das estrelas das que tanto falaba. Non lle gustaban as mentiras e moito menos se saían da súa boca. Cos soños non se xoga. E el sabía que algúns, por moito que se empeñara, só se cumprirían para os nenos ricos que vivían no centro da cidade.

E cara aí se encamiñaba correndo á velocidade que lle permitían as súas pequenas pernas. Tiña que ver ao xigante. Era o único que o comprendía. Cando chegou empolicouse á súa enorme man. Alí sentíase seguro. Estaba convencido de que ao amparo da súa sombra volvíase invisible, imperceptible para as miradas apuradas que camiñaban dun lado cara outro.

Suspirando confesoulle que non lle debería ter contado a ela o do maldito vagalume. Todas as noites ese molesto bicho enredábase no seu cabelo e chocaba con insistencia contra a súa cara, as súas orellas… Incluso estaba seguro de que se ría del cada vez que intentaba, cun éxito nulo, esmagala ou espantala. Si, chamaríano tolo, pero xuraría que sentía as súas gargalladas.

“Por que nos vas con ela?” murmuráronlle os descomunais beizos. Mirouno con sorpresa e, por primeira vez dende que o atopara, con desconfianza. Non entendía como da súa boca podían saír con tanta firmeza as palabras inseguras que ela mesma lle soltara, aínda que rematara a frase cun: en lugar de querer matala. Aínda que o dixera mirando ao chan, soltárao coa certeza de quen lle advirte que estaba esmagando un soño.

Amolado, apoiou a cabeza nos seus duros dedos e deixou que as horas pasasen ao ritmo dos que cruzaban a praza. “Es un cacholán”. Aí estaba, tan tranquila, pousada no seu nariz. Observouna co cello tan engurrado que parecía que os seus ollos ían converterse nun. Cando xa case o lograra separáronse de novo. Dende cando un bicho semella unha nena descalza e chea de barro? Porén aí estaba, brillante coma os farois que acababan de acender na rúa.

Devolveulle a mirada cunha mestura de aburrimento e reproche. Viu coma estiraba dúas longas ás tan esfiañadas coma a roupa que el levaba. “Vas quedar?” O seu ton era tan urxente que non lle quedou outra que ir tras dela como se fose una orde mentres Botero, cómplice, bosquexaba un lixeiro sorriso.

– Onde imos?

“A onde van os nenos perdidos”  E comezou a rir. De cada gargallada brotaban luces de cores que o hipnotizaban. E antes de que puidera aferrarse á terra os seus pés xa estaban flotando torpemente.

Deixaron atrás a cidade e calquera sinal de vida humana. Baixo eles a mesta selva impedíalles ver a terra. Mais non lles facía falta, porque as follas reflectían a luz das estrelas en verdes imposibles que creaban camiños no ar. O vagalume descendeu devagar, mais el comezou a dar reviravoltas ata que, mareado, chocou cun chan de musgo, fentos e follas.

– Agárdanos Pedro?

“Pensei que dixeras que os nenos coma ti non o podían velo”, sorriu traste. Baixou a cabeza avergoñado. “Quizais, pode, se cadra… Se amañas o enredo, outra noite poidas velo.”

– Non sei como facelo…

Comezou a rir e dirixiu a súa mirada cara unhas diminutas flores brancas que había ao seu redor. “Son lirios, coma min. Son máxicos.” A súa mirada reflectía a complicidade de quen fai falcatruadas xuntos. “Permiten soñar a quen se atreve. Levan alén de cada mundo aos viaxeiros que son incapaces de perder a ilusión, a imaxinación… Crean ás, e manexan os ventos a favor dos que voan lonxe con elas… Quen sabe… Se cadra, quizais… Poderías devolverlle os seus soños extraviados.”

Non o pensou dúas veces. Con coidado cortou só unha e sentiu como súa nai recuperaba un sorriso que desaparecera había tanto tempo… Cando a flor se desprendeu do talo espertou na man do xigante. “Soños…” pensou con pesar ata que viu, atrapado entre os seus dedos, ao lirio. Correu a casa, xunto súa nai, mentres Pedro e unha pequena fada revoltosa vixiaban cada un dos seus pasos.